laser

Cele Fundacji

Celem Naszej Fundacji jest działalność w zakresie ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludzkiego, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, jak i wszelkie działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

czytaj więcej

Statut Fundacji

Treść statutu Fundacji Cuore Podaruj Serce

czytaj więcej

Zarząd Fundacji

Najważniejszym organem Fundacji Cuore Podaruj Serce do podejmowania decyzji jest Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą co najmniej 3 osoby. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.

czytaj więcej

Cele Fundacji

Celem Naszej Fundacji jest działalność w zakresie ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludzkiego, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, jak i wszelkie działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Wspieranie rzeczowe i finansowe instytucji i placówek, których zadaniem jest działalności w zakresie ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludzkiego.
  • Wspieranie innych placówek i instytucji niż określone w pkt a), darami rzeczowymi – urządzeniami lub aparatami ratującymi życie.
  • Zakup urządzeń, sprzętu i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których, mowa w pkt 1.
  • Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne wszelkich działalności promujących dorobek z zakresu ochrony zdrowia oraz medycyny.
  • Upowszechnianie w internecie oraz we wszelkich środkach masowego przekazu, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w zakresie objętym celami Fundacji.
  • Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami.
  • Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają szczególny charakter.
  • Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.
  • Wykorzystanie technologii informacyjnych przy opracowaniu instrumentów
  • edukacyjnych oraz upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk.

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.


Statut Fundacji

Zarząd Fundacji

logo

Najważniejszym organem Fundacji Cuore Podaruj Serce do podejmowania decyzji jest Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Fundatora na czas nieokreślony. Uprawnienia Zarządu określa Statut Fundacji ustanowiony przez Fundatora aktem Notarialnym nr 258/2016

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu Kamil Stokowski
Prezes Zarządu Kamil Stokowski

 

Kamil Stokowski – Prezes Zarządu  kamilstokowski@fundacjacuore.org.pl

Giovanni Cimarosti – Członek Zarządu giovannicimarosti@fundacjacuore.org.pl

Marta Aleksandra Krzyżaniak – Członek Zarządu martakrzyzaniak@fundacjacuore.org.pl

 

 

Członkostwo Honorowe Fundacji:

Małgorzata Dzierżak  (administrator serwisu, webdeveloper)

Pracownicy i Wolontariusze Fundacji :

info@fundacjacuore.org.pl

Emilia Śliz

Joanna Łęcka

Dominika Szymalak

Małgorzata Dzierżak